Gydymas pareigos

Priimant skundą ir jį nagrinėjant, gali būti paprašoma papildomų duomenų iš pareiškėjo ar dokumentų, kurių reikia prašymui išnagrinėti. Jo rašytinis pareiškimas saugomas paciento medicinos dokumentuose. Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą: Jeigu paciento buvimo sveikatos priežiūros įstaigoje metu nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, ji turi informuoti apie tai pacientą ir užtikrinti, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau, būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Pacientas turi teisę gauti nemokamą asmens sveikatos priežiūrą, pagal Sveikatos draudimo įstatymo reikalavimus. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas.

Pagal šį susitarimą veterinarinės paslaugos atliekamos tam gyvūnui dėl kurio į veterinarines paslaugas teikiančią gydyklą ar gydytoją kreipėsi asmuo. Kreipiantis dėl tokių paslaugų atlikimo asmenį priimantis gydytojas ar veterinarijos felčeris užfiksuoja gyvūno duomenis t. Jeigu asmuo kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo keliems gyvūnams, jos suteikiamos keliems gyvūnams, o dėl tokių nes sąnarių skausmas atlikimo asmenį priimantis gydytojas ar veterinarijos felčeris užfiksuoja visų gyvūnų duomenis t.

Susitarimas yra sudaromas vieną kartą dėl visų gyvūnų, dėl kurių kreipiasi ar ateityje kreipsis Susitarimą sudaręs asmuo, išskyrus atvejus kai Šalys susitaria kitaip ir šį susitarimą įformina raštu.

Tais atvejais, kai asmuo, jau sudaręs tokį susitarimą vėliau kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo kitiems gyvūnams, dėl kurių ankščiau gydymas pareigos kreipęsis nebuvo, naujas susitarimas nėra sudaromas, galioja šio Susitarimo sąlygos, tvarka, šalys turi šiame Susitarime numatytas teises ir pareigas, o Susitarimas apima visus atvejus ateityje kai jį sudaręs asmuo kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo. II Veterinarines paslaugas teikiančios gydyklos teisės ir pareigos.

Veterinarijos gydytojas turi teisę: 1. Be išankstinio kliento sutikimo ar kliento įspėjimo atlikdamas veterinarines procedūras naudoti ne tik gyvūnams bet ir žmonėms skirtus vaistus, jeigu tokie vaistai yra gydymas pareigos 2. Gauti visą reikalingą informaciją apie gyvūną; 3. Atsisakyti suteikti gydymas pareigos paslaugas, jeigu tai padaryti trūksta kvalifikacijos, įgūdžių ir sugebėjimų arba asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo neapmoka už jau atliktas veterinarines paslaugas arba atsisako atlikti išankstinį apmokėjimą; 7.

Gydytojas vaikų endokrinologas - teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

Veterinarijos gydykla pagal šį Susitarimą turi teisę teikti veterinarines paslaugas gydymas pareigos susitarimą pasirašiusio asmens gyvūnams dėl kurio jis kreipėsi, išskyrus atvejus kai gydykla gali atsisakyti suteikti veterinarines paslaugas dėl gydykloje dirbančių veterinarijos gydytojų kvalifikacijos gydymas pareigos, reikiamos įrangos trūkumo ar egzistuojančio dėl veterinarinių paslaugų pasikreipusio asmens įsiskolinimo už ankščiau atliktas veterinarines paslaugas.

Veterinarijos gydykla turi teisę atsisakyti teikti veterinarines paslaugas jeigu klientas ar jo atstovas elgiasi neetiškai ar nepagarbiai su klinikos personalu ar veterinarijos gydytoju, šmeižikiškai atsiliepia apie veterinarijos gydyklą. Veterinarijos gydytojas privalo: 1. Teikti tinkamas, kokybiškas, teisės aktus atitinkančias veterinarines paslaugas, atlikti veterinarines procedūras vadovaujantis ligos diagnoze, patvirtintais gydymo būdais bei atsižvelgiant į individualius paciento poreikius už atitinkamą užmokestį, numatytą besikreipiančiam asmeniui pateiktuose įkainiuose; 2.

Operuoti, gydyti gyvūnus ar atlikti kitas veterinarines procedūras gyvūnams tik turėdamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą veterinarijos praktikos licenciją; 3.

gydymas pareigos

Panaudoti visus galimus gydymo būdus ir medikamentus, siekiant išgelbėti gyvūno sveikatą ir gyvybę, o nepavykus to padaryti humaniškumo tikslais eutanazuoti gyvūną; 4. Laiku bei tinkamai suteikti informaciją apie gyvūno sveikatos būklę, naudotas gydymo priemones bei būdus, išaiškinti dėl veterinarinių paslaugų suteikimo besikreipusiam asmeniui visą galimą riziką, susijusią su ligos diagnozavimu bei veterinarinėmis procedūromis, narkoze bei chirurgine intervencija.

Klientas manydamas, jog jam nebuvo suteikta pakankamai informacijos, pats privalo papildomai kreiptis į veterinarijos gydyklą ar veterinarijos gydytoją prašydamas tokią informaciją patikslinti, pateikti papildomos informacijos ar paaiškinti jam kilusius neaiškumus.

Pacientų teisės ir pareigos

III Dėl veterinarinių paslaugų besikreipiančio asmens teisės, pareigos bei garantijos: 1. Asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę į tinkamų, kokybiškų teisės aktus atitinkančių veterinarinių paslaugų gyvūnui suteikimą; 2.

Asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę į informacijos apie gyvūno ligą ar ligas, galimus bei parinktus gydymo būdus, naudotus medikamentus, kitas gyvūno atžvilgiu atliktas ar būtinas atlikti veterinarines procedūras, tinkamą ir savalaikį gavimą.

V 6. Kiekvienam pacientui turi būti suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos.

Asmuo turi teisę bet kuriuo gyvūno gydymo laikotarpiu kreiptis į gyvūną gydantį veterinarijos gydytoją dėl dominančios informacijos, susijusios su gyvūno gydymu, veterinarinių procedūrų atlikimu, ligos baigtimi, galimomis pasekmėmis bei kitais dominančiais klausimais.

Klientas dėl informacijos pateikimo privalo kreiptis veterinarijos gydyklos darbo valandomis į veterinarines paslaugas suteikusį veterinarijos gydytoją, o jo nesant ar jam negalint reikiamu metu suteikti informacijos dėl užimtumo, į kitą veterinarijos klinikoje dirbantį veterinarijos gydymas pareigos. Klientas gali kreiptis dėl informacijos suteikimo ne klinikos darbo gydymas pareigos kai galioja atskiras susitarimas dėl tokios informacijos teikimo ir ne darbo valandomis su veterinarijos gydykla ar veterinarijos gydymas pareigos.

Asmuo, pasikreipęs dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę gauti informaciją apie veterinarinių paslaugų įkainius ir mokėjimo tvarką, jam privalo būti sudaryta galimybė susipažinti su nustatytais įkainiais.

Gydymo proceso eiga: fazės

Taip pat vistais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į veterinarijos gydytoją ar kitą veterinarijos gydykloje atsakingą asmenį, jog būtų paaiškinta ar patikslinta galutinė visų suteiktų paslaugų kaina; 4.

Asmuo, kuris kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę nutraukti Susitarimą nedelsiant jeigu mano, jog suteikiamos veterinarinės paslaugos yra netinkamos, tačiau nutraukimo dienai jis privalo visiškai atsiskaityti su gydykla, o tik šio Susitarimo IV dalyje nustatyta tvarka nustačius, jog veterinarinės paslaugos buvo atliktos netinkamai gydykla įsipareigoja grąžinti visas jai sumokėtas sumas už netinkamų paslaugų atlikimą. Asmuo, kuris kreipėsi į veterinarijos gydyklą privalo sumokėti įkainiuose nustatytą pinigų sumą už veterinarijos klinikos ar gydytojo suteiktas veterinarines gydymas pareigos arba atlikti išankstinį dalinį ar visišką apmokėjimą; 6.

Asmuo, kuris kreipėsi į veterinarijos gydyklą privalo pateikti visą reikiamą informaciją apie gyvūną augintinį; 7. Asmuo, kuris kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo, kilus ginčui dėl paslaugų suteikimo privalo vadovautis šio Susitarimo IV dalimi ir spręsti juos šioje dalyje nustatyta tvarka; 8.

gydymas pareigos

Pasirašydamas šį susitarimą asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo, patvirtina, jog jam yra suprantamos Susitarime numatytos jo gydymas pareigos ir pareigos, yra suprantama visa galima rizika, susijusi su ligos diagnozavimu bei veterinarinėmis procedūromis, dėl kurių jis kreipėsi, narkoze bei chirurgine intervencija, o reikalingos atlikti veterinarinės procedūros tam tikrais atvejais gali būti pavojingos gyvūno sveikatai ir gyvybei bei ne visuomet duoti norimą rezultatą.

IV ginčų dėl veterinarinių paslaugų suteikimo sprendimas.

  1. Sąnarių liga kuriems kontakto
  2. False sąnarių ir gydymas
  3. Pacientai turi teisę gauti informaciją apie klinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.
  4. Scholkayut sąnarių ir gerklės

Kilus neiaškumų dėl suteiktų veterinarinių paslaugų kokybės ar atlyginimo už tokias paslaugas dydžio, asmuo kuris kreipėsi į gydyklą visų pirma privalo kreiptis į paslaugas suteikusį veterinarijos gydytoją su prašymu paaiškinti jam kilusius neiaškumus; 2.

Jeigu asmuo nėra patenkintas gautu gydymas pareigos ar paaiškinimu, jis privalo kilusį ginčą spręsti pasikreipdamas į gydyklos vadovą bet kokia forma t. Kreipimasis į gydyklos vadovą galimas ir be išankstinio liaudies gynimo skausmai pirštų sąnarių į paslaugas suteikusį gydytoją; 3.

Nepavykus išspręsti kilusio ginčo pasikreipiant į gydyklos vadovą, asmuo privalo kreiptis į Lietuvos smulkių gydymas klaidingų sąnarių su kamieninėmis ląstelėmis veterinarų asociacijos įsteigtą ginčų nagrinėjimo komisiją — organą, skirtą nagrinėti skundus dėl netinkamų veterinarijos paslaugų suteikimo, neprofesionalaus ar kitokio netinkamo veterinarijos gydytojų elgesio Adresas:LSGVGA, Veiverių A-2, LT Kaunas, el.

  • Tepalas aukso su ūsais su osteochondroze
  • Paciento teisės ir pareigos - Altamedica klinikos

Kreipimasis tiesiogiai į klinikos vadovą, o nepavyks išspręsti kilusių ginčų — į Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigtą ginčų nagrinėjimo komisiją šalių susitarimu laikytinas privaloma išankstine ginčo ikiteismine sprendimo institucija. Siekdama išsiakinti ar buvo suteiktos tinkamos veterinarinės paslaugas, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigta ginčų nagrinėjimo komisija pasitelkia specialistus — veterinarijos gydytojus, gali atlikti specialų panaudotų vaistų, gyvūno kūno ar kitą tyrimą.

Tik po Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigtos ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gali būti konstatuojama ar paslaugos suteiktos tinkamai ar netinkamai; 5.

Bet kokios neteisingos ar šmeižikiškos informacijos apie veterinarijos gydytoją ar veterinarijos kliniką išsakymas, susijęs su neva netinkamu veterinarinių paslaugų suteikimu, dar nesant to patvirtinančio sprendimo, gali užtraukti atsakomybę ją paskleidusiam asmeniui, todėl tokia informacija gali būti skleidžiama tik po Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigta ginčų gydymas pareigos komisijos sprendimo, kuriuo nustatytas netinkamų veterinarinių paslaugų suteikimo faktas; 6.

Vykdant kandidatų atranką į gydytojo pareigas, šiems asmenims netaikomi reikalavimai, susiję su vidinės įmonės struktūros ir jos darbo organizavimu žinojimu, išskyrus reikalavimą žinoti apie įmonės vykdomą veiklą. Gydytojas vykdo šias funkcijas: Vykdant savo funkcijas gydytojas privalo: Gydytojas įmonėje vykdo kitus su įmonės ar įmonės struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įmonės strateginiai tikslai.

Klientas pasirašydamas šį Susitarimą sutinka, kad priimant sprendimą dėl veterinarijos gydytojo suteiktų paslaugų tinkamumo ir savalaiškumo yra reikalingos specialios žinios ir nešališkumas bei supranta, kad dėl minėtų priežasčių, jis pats negali įvertinti veterinarijos gydytojo darbo. Tinkamu dokumentu, patvirtinančiu apie veterinarijos gydytojo atliktų paslaugų tinkamumą ir savalaiškumą negali būti jokie kitokie dokumentai nei raštiški ginčų komisijos ar kitos oficialios valstybės institucijos sprendimai.

Abi šio Susitarimo pusės esant ginčui dėl veterinarinių paslaugų kokybės, savalaikiškumo ar pagrįstumo sutinka vadovautis LSGVGA specialistų parengtas ir suderintais dokumentais gydymas pareigos.

gydymas pareigos

Su dokumento tekstu galima susipažinti internetiniame puslapyje www. Susitarimą gali nutraukti bet kuri šalis arba abi šalys bendru susitarimu; 2.

Gydykla turi teisę nutraukti susitarimą prieš tai įspėjusi prieš 5 dienas tuo atveju jeigu asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo neapmoka už suteiktas veterinarines paslaugas arba elgiasi neetiškai ir netinkamai su veterinarijos klinikos darbuotojais, šmeižikiškai atsiliepia apie veterinarijos kliniką; 3.

Asmuo, kuris kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę nutraukti Susitarimą nedelsiant jeigu mano, jog suteikiamos veterinarinės paslaugos yra netinkamos, tačiau nutraukimo dienai jis privalo visiškai atsiskaityti su gydykla; 4. Nutraukiant susitarimą šalys jo nutraukimo dienai privalo visiškai atsiskaityti viena su kita.

VI Baigiamosios nuostatos: 1.

Susitarimo dėl gydymo tekstas

Šis susitarimas įsigalioja juo jo pasirašymo momento ir galioja dėl visų jį sudariusio asmens gyvūnų dėl kurių jis kreipėsi į veterinarijos gydyklą. Susitarimas gali būti pakeistas tik šalių sutarimu rašytiniu susitarimu. Šalių parašai:.

gydymas pareigos